1726/27-ben Vas vármegye - királyi rendelet értelmében - nemességvizsgálatot tartott, azaz megnézte: kik és milyen jogcím alapján viselnek nemességet a vármegye területén. Az eljárás egy nemességvizsgálati utasítás (ún. Idea) alapján folyt le. Az e dokumentum alapján lefolytatott vizsgálat szerint a korabeli Szenttamáson és Molnáriban az alábbi személyek bírtak nemesi jogállással:

schneidermiklos_1726_27_1.jpg

Szerző: kugi  2018.01.26. 07:30 2 komment

Címkék: szenttamás molnári nemesi összeírás

A mai bejegyzésben Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírásából azokat a személyeket ismertetem, akik községünkben éltek. De ehhez vissza kell mennünk az időben további 2 évet.

1694. január 2-án Vas vármegye közgyűlése határozta meg az összeírandók körét: azokat a nemeseket írták össze, akik nem bírtak érdemekkel arra, hogy a német adó (porció, azaz: a katonatartás) terhe alól kivegyék őket. Ez a kör gyakorlatilag a szegényebb anyagi helyzetű nemeseket érintette. (Tehát a 16-17. században Molnárit birtokló Nádasdyak kimaradtak belőle.)

A Szenttamáson összeírtak:

nemesek_szt_1696_11o.jpg

Szerző: kugi  2017.10.30. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: szenttamás molnári nemesi összeírás

A Sallér-család iratai között található az a levél, amelyet ma bemutatok. Ebben a Szenttamáson élő népes Babos-família egyik messzire szakadt tagja kér segítséget a Szenttamáson is birtokkal rendelkező jakabházi Sallér (II.) Istvántól, Sallér Judit apjától. A levelet szó szerint, korabeli helyesírással közlöm. Némely latin kifejezést én sem tudok magyarítani, de azt hiszem, a levél enélkül is jól érthető. Így szól:

paks_csampapuszta.jpg"Tekintetes Ur! Nekem érdemem fölött drága Jó Uram Patronus Uram!

 

A Tekintetes Urnak Passusával (jelentése: személyazonosító irat - KG) ezelöt tizenkét Esztendövel onnénd hazul Szent Tamásrul eljöttem azuta itt a Tettes (a Tekintetes rövidítése - KG) Tolna és Pest Vármegyékben Hellységekben Notoriuskodtam (azaz: jegyzőként dolgozott - KG), Notoriusságomban Szabadságban voltam, hanem most már árendás Vendigfogados (azaz: vendégfogadó bérlője - KG) vagyok Csámpán, Paksi Pusztán, fél mérföldel Pakson alul; a T(ekintetes) Nemes Tolna Vármegye Passusomnak helt nem ád, hanem kivánnya, hogy Nemességemet cum Sussiecentibus doceallyam; A Véget Nagy alázatossan folyamodom a Tekéntetes Urhoz, minthogy ugy is engemet, és több Szent Tamáson lakozó

Szerző: kugi  2017.05.08. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: szenttamás sallérok

A közelmúltban egy régi újságcikket találtam, ami a szenttamási katolikus elemi iskolát mutatja be 2 évvel a kiegyezés után. A cikk a Néptanítók lapja című folyóirat 1869. március 18-i számának 173. oldalán olvasható. Így szól:

neptanitok_lapja_18690318_173o_1.jpg

Szerző: kugi  2017.03.17. 07:44 Szólj hozzá!

Címkék: iskola újságcikk szenttamás

Ebben a korábbi bejegyzésben bemutattam Molnári kataszteri térképét 1857-ből. Ma a szomszédos Szenttamás ugyanilyen térképét mutatom be.

Az 1:2880 méretarányú, német és magyar nyelvű, összesen 72x58 cm méretű kéziratos papírtérkép a címlappal együtt 5 szelvényből áll. A címlap így néz ki:

szt_1.jpg

A térkép címét és a méretarányt, ill. a falu külterületének keleti szélét ezen a szelvényen látjuk:

Szerző: kugi  2017.02.10. 07:41 Szólj hozzá!

Címkék: térkép szenttamás

Ebben a korábbi bejegyzésben bemutattam az 1848-ban készült "Molnári, Szent Tamási tagositott határok térképéről" Molnári község határát. A mai bejegyzésben pedig nézzük meg az egykori szenttamási határt!

A térképlap vonatkozó részlete egyben így néz ki (amit mindjárt több részletben is megnézünk): 

szet1.jpg

A falu belterülete ekkor ilyen volt (90°-kal jobbra elforgattam az eredeti térképet):

Szerző: kugi  2016.12.06. 19:31 Szólj hozzá!

Címkék: térkép 1848 szenttamás

A mai bejegyzésben - halottak napja előtt - községünk régi temetőiben található sírköveket mutatom be egy sajátos nézőpontból. Azt vizsgálom, hogy a síremlékeken milyen jelképek szerepelnek. Vegyük sorra az előforduló szimbólumokat, és mindegyikre mutatok néhány példát a molnári, püspöki és szenttamási régi temetőkből.

Kereszt: a leggyakrabban előforduló szimbólum. Jelképezi Krisztust, az Ő szenvedését, a halál felett aratott győzelmét, a feltámadást, egyúttal a kereszténységet. Számtalan megjelenési formája lehet a sírköveken: lehet egyszerű vagy díszítettebb, latin vagy egyenlő szárú görög kereszt, függhet rajta Krisztus testének szobra is, vagy lehet csak két vonal. Van, amikor a JHS rövidítés (Jesus hominum salvator: Jézus az emebrek megváltója) van a kereszten, de még egy kör alakba (a tökéletesség jelképe) foglalt keresztet is találtam.

keresztek_p.JPG

kereszt2_m.JPG

Szerző: kugi  2016.10.28. 08:31 Szólj hozzá!

Címkék: gyász temető püspöki szenttamás molnári

Hosszú szünet után folytatódik a régi újságcikkeket, bulvárhíreket bemutató sorozat, ma a millennium évének híreit nézzük meg a Vasvármegyéből . (1895 újságcikkei itt olvashatók.)

Egy árverési hirdetményt találunk a Vasvármegye február 13-i számában (6. oldal):

vasvarmegye_18960213_6o.jpg

Még egy árverés (Vasvármegye 1896.03.22. 8. o.):

Szerző: kugi  2016.10.10. 08:28 Szólj hozzá!

Címkék: vasút mezőgazdaság bűnügy névsor újságcikk püspöki vízrendezés szenttamás molnári

A mai bejegyzésben 3 árván maradt testvér helyzetéről lesz szó egy 1837-es irat alapján. A dokumentum így kezdődik:

p275_82cs_101a_4_2.jpg

Részlet az iratról

Az irat teljes szövege (korabeli helyesírással) így szól:

Szerző: kugi  2016.06.08. 09:38 Szólj hozzá!

Címkék: néprajz szenttamás molnári

1848. április 22-én Keszthelyen kelt az az irat, amelynek a tartalmát ma bemutatom. A címe: "Méltóságos Gróf Festetics Tasziló Úr Ő Nagysága Rába Hidvégi, Molnári és Szent Tamási tagosított birtokainak, haszonbérleti jövedelmeinek, eddigi úrbéri adózásoknak és épületeinek összeírása". (Ekkor még ugyanis - Festetics László halála után elsőszülött fia, Tasziló örökölte itteni birtokait, csak az öccsével, Györggyel történt egyezkedés után lett itt birtokos a másodszülött fiú, a későbbi miniszter.)

A hídvégi jövedelmeket 6 pontban sorolja fel (itt volt legelő, szántó, 2 jobbágy szolgáltatásai, kocsma és mészárszék bevétele, vámjövedelem, zsinagóga és sakter lakás haszonbérlete, végül a kolomposi birkaakol és birkásház), majd következik Molnári. Az itteni vagyon:

7. földvagyon: 36 egész 610/1000 hold belsőség, 256 egész 867/1000 hold szántóföld, 30 egész 429/1000 hold rét, 251 egész 991/1000 hold erdő, összesen: 575 egész 287/1000 hold föld.

8. 20 hold belsőtelket, 294 egész 400/1000 hold szántóföldet, 33 egész 341/1000 hold rétet és 78 egész 282/1000 hold erdőt bíró 13 egész 5/8 telkes jobbágytól eddig járt az uradalomnak 1580 egész 7/8 napszám gyalog, 81 egész 3/4 font fonás, 13 egész 5/8 öl fahordás és 19 forint füstpénz ezüstben.

9. Kilenced fejében bejött gabona ára 6 évi középszámítással tesz évenként 336 forint 1 krajcár

10. Öt árendális (azaz: bérbe adott) háztól szolgáltatik: 126 napszám gyalog

11. Vendégfogadótól 's mészárszéktől, kovácsműhelytől és -laktól, 's úgy nevezett gazda- és inas-, jelenleg pedig asztalos lakástól, és az úgy nevezett lakatosháztól fizettetik évenként 172 ft haszonbérleti jövedelem ezüstpénzben.

12. Épületek:

Szerző: kugi  2016.04.22. 09:01 Szólj hozzá!

Címkék: mezőgazdaság kastély 1848 szenttamás molnári

kehely4.jpgA reformáció elterjedése után, a 17. század első felében az evangélikus püspökök sorra felmérték parókiáik anyagi és erkölcsi-szellemi állapotát. Térségünkben Kis Bertalan püspök végezte ezeket a vizitációkat. A Sopron megyeiek után 1633-ban a vasmegyei gyülekezeteket látogatta végig. Így kerültek sorra: Nemeskér, Nagygeresd és Czirák után Guar (azaz: Gór), Hegyfalu, Zsédeny, Vámoscsalád, Szentivánfa, Nick, Csánig, Trestyénfa, Répceszentgyörgy, Alsószeleste, Sömjén, Nagyölbő, Csénye, Ikervár, Peczel (azaz: Pecöl), Kopácsi, Szentlénárd (ma Szentléránt, Sorkifalud része), Rábahidvég, Szenttamás, Rábakovácsi, Felsőpaty.

A szenttamási parókia látogatásáról részletesen olvashatunk Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története c. művében (Sopron, 1924. 282-283. o.). Ezt a részt idézem:

"Kis Bertalan püspök 1633. ápr. 20-án tartott itt egyházlátogatást, amikor Meszlényi János volt a lelkész s a tekintélyesebb nemesek és patrónusok Babos Balázs táblabiró (megyei esküdt), Szayki (Rayki) Péter, Babos Imre, Péchy János, Bernáth Bálint és Molnáriból Jakabffy Ferenc. A gyülekezet két filiája Molnári és Püspöki. A lelkész felpanaszolta, hogy "Molnáriban sok hajduság vagyon, kik az lélekkel való szitkot igen continuálják."

Szerző: kugi  2016.04.20. 09:28 2 komment

Címkék: evangélikus névsor püspöki szenttamás molnári

A mai bejegyzésben - az 1887-es hírek után - lássuk, miről írt községünk vonatkozásában a Vasmegyei Közlöny (VK) című újság!

Vasúti menetrendet találunk a lap február 28-i számának 4. oldalán:

vk_18880228_4o_2.jpgvk_18880228_4o_3.jpg

Árverési hirdetmény található a VK 1888. március 11-i számában (4. oldal):

Szerző: kugi  2016.04.18. 09:01 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság posta egyesület malom tűzoltók újságcikk szenttamás molnári

A mai bejegyzésben egy úthálózati térképet mutatok be 1874-ből. A címe: Vasmegye úthálózata járásonként (összesen 1-9 térképlap). Méretaránya 130 mm=5000 öl. Készítette: Hajas Károly (Vas megye mérnöki hivatala). Az 5. térképszelvény mutatja a vasvári járást, amelynek az eredeti mérete: 50x71 cm. A teljes vasvári járás térképe így néz ki (a kép jobb alsó sarkában lévő nyílra kattintva nagyítható):

vaml_t_214_1-9_hungaricana_1.jpg

Ennek bal felső szélén található községünk környezete, ez a terület a térképen így néz ki (szintén nagyítható):

Szerző: kugi  2016.04.11. 08:55 Szólj hozzá!

Címkék: közlekedés térkép püspöki szenttamás molnári

Kutatásaim során a vasvári járási szolgabírói iratok között két rendkívül érdekes dokumentumra bukkantam. Az egyik: Festetics György gróf (1815-1883) miniszter levele a szolgabíróhoz, a másik pedig a hozzá mellékelt fotó, ami a ma püspökmolnári Nagy-tóként ismert szenttamási tónál készült. Mindkettő 1870-ből való!

Kezdjük a levéllel (sajnos nem volt lehetőségem lefotózni, ezért betűhív másolatban közlöm):

"Nagyságos Szolgabíró Úr!

Kedves Öcsém Uram!

Ezúton köszönöm nevemnek napjára küldött jó kívánataidat! Reménylem, hogy az szombati közös vadászatunk alkalmatosságával lesz szerencsém személyesen is kifejezni köszönetemet!

Addig is engedd meg, hogy egy különös dologról tudósítsalak, amiről majd személyesen is szeretnék beszélni Nagyságoddal!

Molnári-i birtokom cselédjeitől a’ múlt esztendőben hallottam, hogy a’ szomszédos Szt.Tamás falu melletti tóban valamilyen szörnyeteg lakozik. Néhány héttel ezelőtt a Szt.Tamás-i községbíró – böcsületes, szorgalmatos földmíves – felkeresett molnári-i kastélyomban, és az segítségemet kérette. Elmondása szerint egy hatalmas állat – ahogyan ő mondotta: egy „szörny” – él a ’tóba, amely majd’ teljesen kipusztittota a halakat, egy vízben úszkáló ebet is felfalt, és már a gyerekek se mernek bemenni fürdeni a vízbe. Elmondása szerint valamilyen kígyótestű állat él ott, aminek éles fogai vannak, és fel tudja önnön fejét emelni a víz fölé. Én ekkor még a’ tanulatlan nép szó-beszédének hittem az egészet.

Szerző: kugi  2016.04.01. 09:25 Szólj hozzá!

Címkék: kép személyes szenttamás festetics györgy molnári

Egy régóta bemutatni tervezett térképet teszek közzé ma: a Kenedics-féle térképet (pontosabban annak e községünk környékét bemutató részletét). A térkép címe: Comitatus Castri Ferrei Iussu Ordinum ichonographice delineatus, röviden magyarul: Vas megye földrajzi térképe, készítette Kenedics József 1785-ben. A vonatkozó részlet így fest:

vas_megye_foldrajzi_terkepe_1785_2_reszlet.jpg

Szerző: kugi  2016.02.29. 09:24 2 komment

Címkék: térkép püspöki szenttamás molnári

A mai bejegyzésben egy 1894-es nagy tűzesetről szóló újságcikket ismertetek. Megjelent a Vasvármegye c. lap 1894. február 4-i számának 6. oldalán:

vasvarmegye_18940204_6o_a.jpg

Szerző: kugi  2016.02.03. 09:23 Szólj hozzá!

Címkék: tűzoltók újságcikk püspöki szenttamás molnári

2011-08-22_12_49_55.jpgEgy korábbi bejegyzésben bemutattam Szabó József molnári apát és szenttamási plébános portréját a Vasmegyei Lapok  megemlékezése nyomán. Az az újságcikk értelemszerűen a "halottakról jót, vagy semmit" elve alapján a jó tulajdonságait mutatta be az elhunytnak. Történelmi távlatból tekintve azonban, levéltári kutatásaim alapján, tovább árnyalható az apátplébános portréja. Az alábbiakban erre teszek kísérletet az egyházmegyei levéltárban fellelt, Szabó apát által írt levelek alapján.

A plébánostól a jó cél érdekében a szelid furfang sem állt távol. Ezt bizonyítja egy 1885-ös, a megyéspüspöknek írt levele: "Méltóságos Püspök Úr! Kegyes Uram! Tiz éve mult már, hogy népem szegénysége miatt egy tanítót helyettesítettem. Jövő évre altanítói állomást szeretnék szervezni (azaz: másodtanítót szeretne felvenni - KG), de az iskolaszéki tagok félnek ezen ügytől a nép miatt, és felkértek, nehogy a nép őket okozza, szerveztessem ezen állomást a hatóság által. Bátor vagyok Méltóságodat hódolatteljesen kérni, kegyeskedjék oda hatni, hogy az alispáni hivatal által a vasvári szolgabíró ennek elintézésével mielőbb megbizassék...."

Szerző: kugi  2016.01.25. 09:37 Szólj hozzá!

Címkék: iskola egyháztörténet szenttamás

A mai bejegyzésben - az 1885-ös hírek után - 1886-ból teszek közzé újságcikkeket a Vasmegyei Közlöny című lapból.

Az első, községünkkel kapcsolatos hírre augusztus 1-ig kellett várni. Egy tragédiáról tudósít e lapszám 3. oldali cikke:

vk_18860801_3o.jpg

A következő, számunkra érdekes cikk (egy árverési hirdetmény) pedig december 19-én olvasható (3. oldal):

Szerző: kugi  2016.01.18. 09:10 Szólj hozzá!

Címkék: iskola újságcikk püspöki szenttamás molnári

sobri_joska.jpgTavaly tavasszal néhány érdekes adatot kaptam az azóta sajnos már elhunyt, községünkből elszármazott Gaál Imrétől. Az egyik információ a híres betyárról, Sobri Jóskáról szól. (A betyár elképzelt portréját lásd balra.)

Néhány apró morzsa

Ezt írta Sobriról Gaál úr: "Varga dédszüleim ott laktak a Petőfi utca végén. Mesékből tudom, hogy Sobri Jóska és társai a kompnál átjöttek a Rábán, és mindig kellett lenni otthon sonkának, szalonnának és kenyérnek, mert mikor megjelentek, megvásárolták az ennivalót, melyet mindig ki is fizettek, ezt kihangsúlyozták, és nagyon megmaradt bennem. Állítólag Kolomposon volt cseléd vagy pásztor."

A megerősítést kérő levelemre ezt írta Gaál úr: "Igen, Sobri állítólag legényként Kolomposon szolgált, de malac lopásba keveredett. Apám mesélte, aki Anyám szüleitől hallotta, de nem velük, hanem Édesanyám nagyszüleinél történtek a bevásárlások. A bort kihagytam, melyet Hegyhátról, akár Baltavár környékéről szállították szekerekkel hordókban, ebből is vettek.
Amint írtam mindig rendesen fizettek és csak sötétedés után jöttek át Rábán, bejelentés nélkül. Talán ez ügyben érdemes lenne keresésbe fogni. (Emlékszem arra a különálló épületre, kamrára ami az első udvaron állt. Alul pince, a földszinten zsírosbödönök, méz (volt méhes), szalonna, lisztesláda, felfűzött hagymák, fonnyadt almák. Vászon zacskókban aszalt gyümölcsök.)"

A betyárok személyéről, tetteiről a falusiak körében legendák szövődtek: mesék, dalok őrzik emléküket. Sok olyan információt is biztosnak véltek velük kapcsolatban, aminek még a fele sem igaz, ezért Gaál úr sorait is fenntartással kezeltem. Úgy véltem: akár igaz is lehet, de ennek utána kell járnom.

Szerző: kugi  2016.01.15. 07:43 Szólj hozzá!

Címkék: néprajz szenttamás molnári

Ahogy arról már korábban írtam, gróf Festetics György 1857-ben megalapította a molnári apátságot. A mindenkori molnári apát a szenttamási plébános volt. Az apát a plébánosétól eltérő jelvényeket használt. A mai bejegyzésben ezekről lesz szó.

A plébánia irattárában 2 dokumentumot találtam, amely ezekkel kapcsolatos. Az első Guillelmus István megyéspüspök 1905. március 28-án Rigó Zsigmond apátplébánosnak küldött levele, melyben az apáti jelvények használatáról rendelkezik. Ennek vonatkozó pontjai:

"1. Az ünnepélyes, u. n. apátmisék, vagy az apáti és préposti címmel felruházott dignitariusok által tartandó egyéb ünnepélyes isteni tiszteletek alkalmával használandó kesztyűk csak egyszerűek, simák, himzés-nélküliek lehetnek.infula.jpg
2. Az apáti avagy préposti gyürü csak egyetlenegy drágakővel lehet ékesítve.
3. A mellkereszt drágakövek nélküli, egyszerű legyen.
4. Az apáti föveg (infula) egyszerű, fehér himzés-nélküli, és elől kereszttel ékesített lehet.
5. Miután a mellkeresztet az Egyházban bevett általános szokás szerint a közönséges ruhák (reverenda) felett csak a püspökök viselhetik, éppigy a gyürüt is, a püspökinél kisebb egyházi méltóságban levő egyházi férfiak a mellkeresztet és gyürüt csakis ünnepélyes alkalmakkor pl. papi gyűléseken, és másnemű nyilvános jellegű ünnepélyességeken, tisztelgéseknél, vizsgálatokon, hol elnökölnek és hasonló alkalmakkor. Egyszóval arra ügyeljenek, hogy a mellkeresztet és gyürüt ne folytonosan és mindennap viseljék.
6. Az isteni tiszteletek alkalmával a celebránsok pásztorbottal jelenhetnek ugyan meg, de azt maguk nem vihetik.
{...}
11. Magánmiséknél sem a mellkeresztet, sem a gyürüt nem viselhetik és semmiben sem különböznek az egyszerű paptól."

Végül a püspök hozzáteszi: "Ennek kapcsán értesítem Főt. Uraságodat, hogy szivesen megengedem, hogy egyes ünnepélyes alkalmakkor a főpapi jelvényeket az isteni tiszteleteknél használhassa, de erre vonatkozólag hozzám esetről-esetre jelentést tegyen."

A másik irat a plébánia irattárából pedig az alábbi, 1932-es keltezésű levél a plébánosnak:

Szerző: kugi  2016.01.08. 07:44 Szólj hozzá!

Címkék: apátság egyháztörténet szenttamás püspöktamási